Εφόδεια σκαφών

Εφόδια ερασιτεχνικών φουσκωτών σκαφών ολικού μήκους μέχρι και 10 μέτρων.

Τα σκάφη τής κατηγορίας αυτής φέρουν :

 

1. Σωσίβιες ζώνες σε αριθμό όσος ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων που αναφέρονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων τού σκάφους, με προσαύξηση 10 %. Στα σωσίβια αυτά προστίθενται και παιδικά σωσίβια σε ποσοστό ίσο με το 20% τού μέγιστου αριθμού επιβαινόντων.

 

2. Ενα (1) κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέτρων. Το εφόδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για σκάφη που δεν απομακρύνονται από την ακτή πέραν τών τριών (3) ν.μ.

 

3. Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα (1) καπνογόνο.

 

4. Ραδιόφωνο τρανζίστορ και κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό ή εναλλακτικό φορητό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου), ή VHF/DSC καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τού σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του.

 

5. Φώτα ναυσιπλοίας, εφ’ όσον κινούνται μετά τη δύση τού ηλίου.

 

6. Ενα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιά).

 

7. Ενα ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου με μπατταρίες, συνοδευόμενο και από μια σειρά εφεδρικών μπαταριών.

 

8. Ενα σχοινί ρυμούλκυσης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.

 

9. Μια άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσσίδας.

 

10. Μία πλωτή άγκυρα.

 

11. Ενα (1) ζευγάρι κουπιά (μπορεί να είναι και πτυσσόμενα).

 

12. Φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό.

 

13. Ενα (1) φορητό πυροσβεστήρα αφρού, σκόνης ή διοξειδίου τού άνθρακα (CO2).

 

14. Ενα (1) κάδο με σχοινί που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση πυρκαγιάς ή χειροκίνητη ή ηλεκτρική αντλία πυρκαγιάς.

 

15. Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή ή δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφ’ όσον απομακρύνονται πάνω από τρία (3) και μέχρι έξι (6) ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή.

 

16. Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων και δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφ’ όσον απομακρύνονται πάνω από έξι (6) και μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφ’ όσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα (1) μόνο κυκλικό σωσίβιο.

 

17. Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφεδρική κοινή άγκυρα, σφυρίκτρα, εφεδρικό μέσο πρόωσης και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) – G.P.S., εφ’ όσον εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Εφ΄όσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% τού μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα (1) μόνο κυκλικό σωσίβιο.

 

Σημείωση : Τα σκάφη που πρόκειται να εκτελούν πλόες και στην αλλοδαπή πρέπει να φέρουν τα εφόδια που προβλέπονται για τα σκάφη που εκτελούν πλόες χωρίς τοπικό περιορισμό και επιπλέον : κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ’ όλη τη διάρκεια τού συγκεκριμένου πλου. Επίσης είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός τού σκάφους με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική γλώσσα.

Εφόδια ερασιτεχνικών φουσκωτών σκαφών ολικού μήκους άνω τών δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων.

Τα σκάφη αυτής τής κατηγορίας φέρουν :

 

1. Σωσίβιες λέμβους ή σωσίβιες σχεδίες για όλους τούς επιβαίνοντες.

 

2.  Κυκλικά σωσίβια δύο (2) τοποθετημένα κοντά στη γέφυρα. Το ένα απ’ αυτά να διαθέτει αυτόματη συσκευή φωτισμού.

 

3. Ατομικές σωσίβιες ζώνες για όλους τούς επιβαίνοντες συν 10%. Κάθε σωσίβια ζώνη θα είναι εφοδιασμένη με μια ράβδο ψυχρού χημικού φωτός μόνιμα δεμένη με λεπτό σχοινί μήκους ενός μέτρου. Η ράβδος ψυχρού χημικού φωτός πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις : α. Εμβέλεια άνω τών χιλίων μέτρων. β. Διάρκεια φωτισμού τουλάχιστον οκτώ ώρες. γ. Χρόνος ισχύος τουλάχιστον δύο έτη.

 

4. Παιδικές σωσίβιες ζώνες για τυχόν επιβαίνοντα παιδιά. Κάθε παιδική σωσίβια ζώνη θα πρέπει να πληροί τις ίδιες προδιαγραφές που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις σωσίβιες ζώνες τών ενηλίκων.

 

5. Πέντε (5) βεγγαλικά χεριού.

 

6. Δύο (2) καπνογόνα.

 

7. Ενα (1) ζευγάρι κυάλια.

 

8. Μία (1) μαγνητική πυξίδα.

 

9. Ενας (1) πίνακας σημάτων διάσωσης.

 

10. Ενας (1) κοινός προβολέας σημάτων χεριού.

 

11. Μία (1) ελληνική σημαία.

 

12. Ενας (1) φανός θυέλλης.

 

13. Ενας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιά υγρών καυσίμων.

 

14. Ενας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιά που προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

 

15. Ενας (1) φορητός πυροσβεστήρας νερού ή πυράντλιο μετ’ αναδέτου (κάδος με σχοινί).

 

16. Φανοί και σχήματα που προβλέπονται από τούς Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.)

 

17. Τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό “περί τηλεπικοινωνιών τών Ελληνικών εμπορικών πλοίων” τηλεπικοινωνιακά μέσα.

 

18. Ενα (1) ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιάς).

 

19. Ενα (1) σχοινί ρυμούλκυσης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.

 

20. Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού και αλυσσίδας.

 

21. Μία (1) πλωτή άγκυρα.

 

22. Ενα (1) G.P.S.

 

23. Ενα (1) κατάλληλο κουτί φαρμακείου που να περιέχει το αναγκαίο για την παροχή Α΄ Βοηθειών φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, ανάλογα με τον αριθμό τών επιβατών τούς οποίους μπορεί να μεταφέρει.

 

Πηγή: http://www.ribandsea.com

Copy link
Powered by Social Snap